மெசைக்கு படுக்கைக்கு அருகில் அமைச்சரவை Sch பெட்டியில் வசந்த பெட்டியில் வசந்த இருங்கள்

: http://thumbs1.picclick.com/d/w1600/pict/171012862272_/Nachtkonsole-Nachttisch-Nachttischschrank-3-Sch-be-Boxspringbett-Boxspringbetten.jpg